Deze algemene bepalingen zijn op alle overeenkomsten / reserveringen van ZiPPERZ van toepassing

 Artikel 1- Voorwoord

Algemene Voorwaarden van ZiPPERZ Business Center gevestigd te Rotterdam (Olympiaweg 4, 3077 AL) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67937551 en OB-nummer  NL002027648B45. ZiPPERZ Business Center zal verder in deze algemene voorwaarden worden genoemd: ZiPPERZ.

 Artikel 2 – Definities

ZiPPERZ: is een locatie met uitgesloten aansprakelijkheid die ondernemers de mogelijkheid biedt tot flexwerken, kantoorruimte, vergaderruimte, workshopruimte en/of spreekruimte te gebruiken tegen een uurtarief of in de vorm van een abonnement.

Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de door ZiPPERZ aangeboden faciliteiten.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen ZiPPERZ en de gebruiker, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

Flexwerkplek: Een reeds ingerichte werkplek op locatie waar tenminste een bureau, een (bureau) stoel en internet aanwezig zijn.

Kantoorruimte: Een ruimte op locatie waar tenminste een bureau, een (bureau) stoel en internet aanwezig zijn.

Vergader- , Trainings- en/of Workshopruimte: Een ruimte op locatie welke geschikt is voor het houden van besprekingen/workshops en/of trainingen, met mogelijkheid tot gebruik van aanwezige beamer of flipover tegen meerprijs.

Faciliteiten: spreekkamer, workshopruimte, vergaderruimte, openbare ruimte, flexwerkplek

Gemeenschappelijke ruimte: entree, pantry, toilet, hal.

Reservering: De gebruiker dient het gebruik van een of meerdere faciliteiten te reserveren, tenzij anders overeengekomen. Van een reservering is sprake als de reservering is bevestigd door middel van een bevestiging vanuit ZiPPERZ.

Abonnement: Een persoonsgebonden abonnement voor een periode van 1 of 12 maanden ingaand op de op het factuur vermelde dag welke recht geeft op het gebruik van een flexwerkplek en de openbare ruimte.

 Artikel 3 –Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of rechtshandelingen tussen ZiPPERZ en de gebruiker, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de gebruiker.

3.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3.3. Voor het sluiten van een overeenkomst stelt ZiPPERZ de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker ter beschikking, waarmee ZiPPERZ de mededelingsplicht in acht neemt.

3.4. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in aanvulling op lid 3 van dit artikel, langs de elektronische weg aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is geeft ZiPPERZ aan op welke manier de gebruiker via de elektronische weg van de algemene voorwaarden kennis kan nemen. Daarnaast biedt ZiPPERZ de mogelijkheid dat zij, op verzoek van de gebruiker, de algemene voorwaarden, via de elektronische weg of op andere wijze, kosteloos toezendt.

3.5. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zijn het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de gebruiker zich, ingeval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling

die voor hem het meest gunstig is.

3.6. Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd wordt aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

3.7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ZiPPERZ en de gebruiker in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de

nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

3.8. Bij toepassing van andere algemene voorwaarden, niet zijnde deze algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden, maar sowieso de toepasselijke artikelen in deze algemene voorwaarden, van toepassing zijn op de overeenkomst voor zover de andere algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk over een bepaald onderwerp komen te spreken.

 Artikel 4 – Aanbiedingen

4.1. Een aanbod behelst een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten, diensten en faciliteiten die ZiPPERZ de gebruiker te bieden heeft. De gedetailleerde beschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk. De gebruiker wordt derhalve niet gebonden door kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod.
4.2. Elk aanbod bevat de benodigde informatie zodat voor de gebruiker duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. De informatie betreft in het bijzonder:

4.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – Overeenkomst en verlenging

5.1. ZiPPERZ verhuurt flexwerkplekken, vaste werkbureaus, kantoorruimtes, vergaderruimtes, workshopruimtes en spreekruimtes op basis van een abonnement / overeenkomst of reservering, welke wordt gesloten tussen ZiPPERZ en de gebruiker. Het abonnement of de overeenkomst bevat onder andere bepalingen over de duur, de prijzen en eventuele specifieke zaken die van toepassing zijn op de huur en verhuur.

5.2. ZiPPERZ verhuurt flexwerkplekken, kantoorruimtes, vergaderruimtes, workshopruimtes en spreekruimtes per uur, per dagdeel, per dag of per maand.

5.3. De overeenkomst tussen ZiPPERZ en de gebruiker komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment dat de gebruiker het aanbod aanvaardt. Deze aanvaarding bestaat uit het schriftelijk ondertekenen van de overeenkomst en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

5.4. Een overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, vangt aan op de eerste dag van de overeenkomst en eindigt conform de looptijd op de overeenkomst.

5.5. Indien de gebruiker het aanbod via de elektronische weg aanvaardt, bevestigt ZiPPERZ, eveneens via de elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat ZiPPERZ de aanvaarding bevestigt kan de gebruiker de

aanvaarding van het aanbod intrekken.

5.6. ZiPPERZ is, binnen de wettelijke kaders, gerechtigd kennis te vergaren omtrent het gegeven of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.

Indien ZiPPERZ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is ZiPPERZ gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.7. De overeenkomst voor het abonnement van ZiPPERZ wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor de duur van de overeenkomst, tenzij de overeenkomst ervan schriftelijk wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor de einddatum, tenzij anders overeengekomen.

 Artikel 6 – Annuleringen vergader-, workshop- of trainingsruimtes (bij boekingen vanaf 4 personen)

De gebruiker kan één of meerdere gereserveerde ruimtes onder de volgende voorwaarden annuleren:

 Artikel 7 -Tarieven

7.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de tarieven van de aangeboden producten en/of faciliteiten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

7.2. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst zijn enkel toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

7.3. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomsten zijn enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:

7.4. Alle tarieven zijn weergegeven exclusief 9% of 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

7.5. ZiPPERZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van misverstanden inzake de tarieven, betalingen, overboekingen en/of boekingen die onjuist bij ZiPPERZ zijn binnengekomen.

7.6. Bij een abonnement of overeenkomst wordt er 1 maand borg gevraagd, welke voor ingang van het abonnement of overeenkomst voldaan dient te worden.

7.7. Er zijn diverse mogelijkheden tot flexwerken en/of vestigen van een organisatie op de locatie van ZiPPERZ.

7.8. Er worden altijd eenmalige inschrijfkosten van € 25,- berekend. Wanneer er een toegangstag of kantoorsleutel noodzakelijk is wordt hiervoor borg berekend en administratiekosten.

7.9. Het gebruik van koffie en thee is inclusief in de overeengekomen overeenkomsten voor het aantal personen waarvoor de overeenkomst geldt. Voor gasten wordt € 0,50 per gebruik in rekening gebracht. Het gebruik van koffie en thee is bij de vergaderruimtes in de prijs inbegrepen.

 Artikel 8 – Betaling

8.1 Op betaalde diensten van derden of partners van ZiPPERZ zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. ZiPPERZ is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien ZiPPERZ kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.

8.2 ZiPPERZ zal de Gebruiker het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tarief- of prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval ZiPPERZ, ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt, na het eerste jaar en verder ieder jaar op deze datum de tarieven aan te passen, aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI) op basis van het komende jaar.

8.3 Indien Gebruiker de door ZiPPERZ kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van ZiPPERZ genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8.4. Er wordt niet met automatische incasso gewerkt. Elke maand zal er een factuur worden verzonden welke per  bank of giro worden betaald op de bankrekening  van ZiPPERZ Business Center. De gebruiker moet de vergoeding, voor zover verschuldigd, steeds bij vooruitbetaling voor of uiterlijk op de eerste dag van elke maand, laten bijschrijven op bankrekening van ZiPPERZ Business Center. De gebruikskosten als lunch, consumpties, vergaderruimte huur etc. worden achteraf gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op ZiPPERZ Business Center te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Gebruiker zijn de vorderingen van ZiPPERZ Business Center op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Partijen komen overeen dat ZiPPERZ Business Center wel omzetbelasting in rekening brengt.

8.5. Indien per automatische incasso wordt betaald heeft de gebruiker het recht om te storneren binnen een termijn van 56 dagen na incasso. Het bedrag van de eerste factuur dient uiterlijk twee dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst op de rekening van ZiPPERZ te zijn bijgeschreven.

8.6. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.7. ZiPPERZ heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ZiPPERZ kan, zonder daardoor in schuldeiser verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. ZiPPERZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.8. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien ZiPPERZ hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel 9. Abonnement gebruiker; Opzegging

9.1. Betalende gebruikers van faciliteiten van ZiPPERZ hebben de volgende privileges:

9.2. De gebruiker kan zijn abonnement opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling hiertoe en met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn voorafgaand aan de einddatum van het abonnement.

9.3. Het tussentijds opzeggen van het abonnement met bepaalde tijd is niet mogelijk.

9.4. Indien de gebruiker geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot opzegging wordt het lidmaatschap automatisch en stilzwijgend verlengd.

 Artikel 10. Huisreglement

10.1. Het huisreglement van ZiPPERZ is van toepassing [zie artikel 18.] op iedere gebruiker en maakt integraal onderdeel uit van het abonnement of de overeenkomst.

10.2. Indien de gebruiker het huisreglement niet naar behoren naleeft is ZiPPERZ gerechtigd te besluiten de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen.

 Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1. Zowel ZiPPERZ als de gebruiker staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

11.2. De gebruiker is verplicht alle zaken geheim te houden waarvan redelijkerwijs

verondersteld kan worden dat deze niet bedoeld zijn voor derden, ongeacht de wijze waarop de gebruiker deze informatie heeft verkregen.

11.3. ZiPPERZ neemt bij de verwerking van de gegevens van de gebruiker de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid; Vrijwaring

12.1. ZiPPERZ is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan derden door gebruikers van enige ruimte op locatie als gevolg van het gebruik daarvan.

12.2. ZiPPERZ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitlatingen, schriftelijk of mondeling, gedaan door gebruikers, noch voor eventuele schade als gevolg hiervan.

12.3. ZiPPERZ behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet als gevolg van misbruik en/of wangedrag van de gebruiker en/of alle andere zaken waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat ZiPPERZ hiervan schade ondervindt of gaat ondervinden.

12.4. De gebruiker vrijwaart ZiPPERZ voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit de door ZiPPERZ aangeboden faciliteiten.

12.5. ZiPPERZ is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die de gebruiker ter zake van de door ZiPPERZ aangeboden faciliteiten mocht lijden.

Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZiPPERZ.

12.6. ZiPPERZ is nimmer aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging/vermissing van roerende zaken van gebruiker. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan.

 Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 ZiPPERZ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de gebruiker bij het aanvaarden van het aanbod verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn betalingsverplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2. ZiPPERZ kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de gebruiker – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van de gebruiker wordt geliquideerd of beëindigd. ZiPPERZ zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.3. Indien ZiPPERZ aansprakelijk is jegens de gebruiker en/of tot nakoming gehouden, is ZiPPERZ, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel, van haar gevergd kan worden. Indien ZiPPERZ tekort schiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. ZiPPERZ zal wegens deze ontbinding

nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ZiPPERZ op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien ZiPPERZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Ingeval van overmacht heeft de gebruiker geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als ZiPPERZ als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van ZiPPERZ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ZiPPERZ kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

14.2. Indien ZiPPERZ door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de gebruiker kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

14.3. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendom en copyright (auteursrechten) van alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen op de website van ZiPPERZ ligt bij ZiPPERZ of is haar in licentie verstrekt door derden. Het is de gebruiker dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZiPPERZ teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van de website te kopiëren, her te gebruiken en/of te verspreiden.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

16.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ZiPPERZ en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. De informatie op de website www.zipperz.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is en/of typografische fouten bevat. ZiPPERZ onthoudt zich evenwel van iedere verantwoordelijkheid hieromtrent. De gebruiker kan aan dergelijke onvolledigheden en/of fouten derhalve geen rechten ontlenen.

Artikel 18. Huisregels

18.1. ZiPPERZ behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet, bij het niet naleven en opzettelijk negeren van de huisregels

18.2. Gebruik van de ruimte van ZiPPERZ.

Huurder gedraagt zich naar algemeen geldende fatsoensnormen bij gebruik van de ruimte bij ZiPPERZ. Daarbij wordt speciaal aandacht gevraagd voor de volgende punten;

18.3 Elektronische communicatie: Ten aanzien van het gebruik van ter beschikking gestelde elektronische communicatie mogelijkheden (internet), verplicht Gebruiker zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:

  1. a) verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam;
  2. b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;
  3. c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;
  4. d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van ZiPPERZ of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;
  5. e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;
  6. f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van ZiPPERZ instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van ZiPPERZ diensten gestoord of gehinderd worden;
  7. g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten.
  8. h) het aannemen van een valse identiteit

Mogen wij u terugbellen?